block:ssget

说明:选择满足指定属性标记及对应值的块。参数:sel-method 参照ssget。当为x时选择全部,无需交互。如需相应的点参数时,需以列表的形式给出如'("c" pt1 pt2),需手动选择时设为nil。参数: blknames 块名(支持通配符),或块名列表,或nil参数: lst-attr 属性名与值的点对表或nil

用法:
 (block:ssget sel-method blknames lst-attr)

参数:1 sel-method : 选择集;2 blknames : 块名称;3 lst-attr : 列表;

返回值:满足条件的选择集

示例:
(block:ssget "x" '("块1" "块2")'(("属性1" . "值1")("属性2" . "值2")))