excel:set-backcolor

说明:设置充填色
参数:xlapp:已打开的excel文件对象
参数:index:区域索引,A1引用格式或者行列表
参数:colorindex:颜色索引0-56号

用法:
 (excel:set-backcolor xlapp index colorindex)

参数:1 xlapp : 未明确定义;2 index : 索引值;3 colorindex : 未明确定义;

返回值:

示例: